در حال بارگزاری...

بست راه

دیده شدن و شهرت برند

برند آگاهی و کمپین های دیده شدن برند

به طور سنتی، شرکت هایی که میخواهند مشخصات، خدمات و اجناس خود را پیشرفت بدهند گزینه های خیلی محدودی داشتند که شامل تبلیغات کاغذی در سطح وسیع (روزنامه و مجله)، رادیو و یا تبلیغات تلوزیونی میشدند.

امروزه با استفاده از ابزار دیجیتال مارکتینگ و پلتفرم های تبلیغاتی، قابلیت دسترسی به سطح وسیع تری و هدف مند تری از مردم بسیار آسان تر شده است.

در بِست راه ما کمپین هایی راه می اندازیم که هزینه شان یک دهم قیمت تبلیغات سنتی و بازخوردشان ده ها برابر بیشتر است. بهترین خصوصیت این نوع تبلیغات قابلیت پیگری آن در هر مرحله است.

برند آگاهی و کمپین های دیده شدن برند

به طور سنتی، شرکت هایی که میخواهند مشخصات، خدمات و اجناس خود را پیشرفت بدهند گزینه های خیلی محدودی داشتند که شامل تبلیغات کاغذی در سطح وسیع (روزنامه و مجله)، رادیو و یا تبلیغات تلوزیونی میشدند.

امروزه با استفاده از ابزار دیجیتال مارکتینگ و پلتفرم های تبلیغاتی، قابلیت دسترسی به سطح وسیع تری و هدف مند تری از مردم بسیار آسان تر شده است.

در بِست راه ما کمپین هایی راه می اندازیم که هزینه شان یک دهم قیمت تبلیغات سنتی و بازخوردشان ده ها برابر بیشتر است. بهترین خصوصیت این نوع تبلیغات قابلیت پیگری آن در هر مرحله است.

درخواست برآورد هزینه