در حال بارگزاری...

بست راه

رنگ های شبکه های اجتماعی -کد HEX و RGB برای طراحی سایت

کد های HEX و RGB شبکه های اجتماعی برای استفاده در طراحی وب و غیره:

Facebook Blue Facebook Blue
Hex: #3b5998
RGB: 59, 89, 152
Twitter Blue Twitter Blue
Hex: #55acee
RGB: 85, 172, 238
182-googleplus-red Google+ Red
Hex: #dd4b39
RGB: 221, 75, 57
182-youtube-red YouTube Red
Hex: #bb0000
RGB: 187, 0, 0
182-linkedin-blue Linkedin Blue
Hex: #007bb5
RGB: 0, 123, 181
 Instagram Blue NEW Instagram Red Orange
Hex: #e95950
RGB: 233, 89, 80
Instagram Blue Instagram Blue
Hex: #125688
RGB: 18, 86, 136
WhatsApp Green WhatsApp Green
Hex: #4dc247
RGB: 77, 194, 71
182-pinterest-red Pinterest Red
Hex: #cb2027
RGB: 203, 32, 39
Vine Green Vine Green
Hex: #00bf8f
RGB: 0, 191, 143
Snapchat Yellow Snapchat Yellow
Hex: #fffc00
RGB: 255, 252, 0
Quora Burgundy Quora Burgundy
Hex: #a82400
RGB: 168, 36, 0
Dropbox Blue Dropbox Blue
Hex: #007ee5
RGB: 0, 126, 229
182-flickr-pink Flickr Pink
Hex: #ff0084
RGB: 255, 0, 132
182-tumblr-dark-turquoise Tumblr Dark Turquoise
Hex: #32506d
RGB: 50, 80, 109
182-vk-blue VK Blue
Hex: #45668e
RGB: 69, 102, 142
319-vimeo-green Vimeo Green
Hex: #aad450
RGB: 170, 212, 80
182-foursquare-logo-blue Foursquare Logo Blue
Hex: #0072b1
RGB: 0, 114, 177
Spotify Green Spotify Green
Hex: #00e461
RGB: 0, 228, 97
Github Black Github Black
Hex: #000000
RGB: 0, 0, 0
Behance Blue Behance Blue
Hex: #1769ff
RGB: 23, 105, 255

درخواست برآورد هزینه