مشاوره بازاریابی

بازاریابی یعنی: چگونه بازار ما را بیاید نه اینکه ما بازار را بیابیم

چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشید ، همواره در گیر بازاریابی هستید پس بیایید چند لحظه به این موضوع فکر کنیم که : دقیقا بازاریابی قرار است برای سازمان و کسب و کار ما چه کار کند؟ بازاریاب فرآیندی زمانبر هست.

نخست آنکه باید زمانی را برای صرف تحقیقات ، برنامه ریزی و انجام فعالیت های بازاریابی کنیم و دوم ، باید زمانی سپری شود تا دستاورد فعالیت ها نمایان گردد پس بنابراین باید بدانیم که قرار است که پس از صرف ارزشمندترین منبع زندگیمان (وقت) چه چیزی قرار است نصیب ما بشود.

جهت مشاوره بازاریابی با این شماره تماس حاصل فرمایید:

۰۷۱۳۲۳۶۱۴۸۸